Działka Budowlana Maszewo - 55 800,00

Typ ogloszenia: działka budowlana
Rodzaj ogloszenia: sprzedaż
Rynek: wtórny
Adres: Maszewo
Powierzchnia:2 178,00 m2
Dodano:2020-10-01

Opis


Załącznik do zarządzenia Nr 361/2020

Burmistrza Maszewa z dnia 21 września 2020 r.BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZAPIERWSZE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MASZEWO.Przedmiotem sprzedaży w drodze ustn ych nieograniczon ych przetarg ów są , jak poniżej podano
w zestawieniu nieruchomoś ci usytuowan e w obr ębie Maszewo - 3, miasto Maszewo .
tabela na załączonym zdjęciu


W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie wniosą wadium w pieniądzu PLN i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

w przypadku osób fizycznych: dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium;


osóby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne zaświadczenie
o prowadzeniu działalności gospodarczej;


w przypadku osób prawnych: odpis aktualny (nie starszy miesiąc) z Krajowego Rejestru Sądowego, uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot i oryginał dowodu wpłaty wadium;


pełnomocnicy winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo. Odnosi się to również
do współmałżonków, zgodnie z art. 37 ust. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.Drugi małżonek może udzielić swej zgody: przed dokonaniem czynności, jednocześnie
z tą czynnością, bądź w przypadku umów po jej dokonaniu. Brak potwierdzenia czynności prawnej powoduje, iż umowa jest bezwzględnie nieważna od samego początku. Z kolei złożenie potwierdzenia powoduje, iż umowa jest ważna od samego początku. Mając na uwadze powyższy przepis, organizator przetargu wymaga, aby w przypadku uczestnictwa tylko jednego ze współmałżonków - przedłożył
on pisemne oświadczenie woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub żeby małżonek uczestniczący w przetargu złożył oświadczenie woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego.

Jeśli małżonek nie spełnił powyższego warunku, to nie zostanie on dopuszczony do brania udziału
w przetargu. Co do zasady wadium powinno być wpłacone przez obojga małżonków. Wpłata wadium tylko przez jedno z małżonków może być w danych okolicznościach, potraktowana, jako zamiar nabycia nieruchomości do majątku osobistego jednego małżonka, na co musi być wyrażona zgoda przed drugiego współmałżonka.

W przypadku małżonków do uczestnictwa w przetargu, konieczna jest obecność obojga małżonków, lub jednego z nich pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a na uczestnictwo
w przetargu w formie pisemnego oświadczenia.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia
24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął z dniem 14 września 2020 r. (włącznie).Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym, a stan jej jest mu znany i nie wnosi dodatkowych żądań ani uwag.W dniu przetargu każdy uczestnik składa komisji przetargowej oprócz dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium oświadczenie, że znane są mu warunki ustnego przetargu niograniczonego na sprzedaż wybranej działki, zapoznał się z treścią tego ogłoszenia, miał możliwość uzyskania dodatkowych informacji w kwestii przetargów, o których w nim mowa,
i że z nich skorzystał lub też nie, a nieruchomość przejmuje bez zastrzażeń.

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 30 października 2020 r.:

o godz. 9 00 na dz. Nr 154/2 z udziałem w dz. Nr 173;

o godz. 9 40 na dz. Nr 154/3 z udziałem w dz. Nr 173;

o godz. 10 20 na dz. Nr 154/5 z udziałem w dz. Nr 173;

o godz. 11 00 na dz. Nr 154/13 z udziałem w dz. Nr 173.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie przy ul. Plac Wolności Nr 2, pok. Nr 7.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, jak podano w tabeli
na rachunek Banku Spółdzielczego O/Maszewo Nr 26 9375 1054 6800 0231 3000 0040, tak aby najpóźniej do dnia 26 października 2020 r. (włącznie) wadium zostało odnotowane
na ww. rachunku. Termin ten ma umożliwić komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż
3 dni przed przetargiem, że dokonano wniesienia wadium (§4 ust. 6 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu niezwłocznie oddane, po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.


Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy kupna-sprzedaży
(w formie aktu notarialnego) w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.


Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest niezależnie od wylicytowanej kwoty
za nieruchomość ponieść koszty zawarcia umowy kupna sprzedaży tj. aktu notarialnego oraz zmian w księdze wieczystej.


Nabywca zobowiązany jest w okresie czterech lat od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży działki dokonać na niej zamierzonej inwestycji zgodnie z przyszłymi warunkami zabudowy, a za zakończenie budowy uznane zostanie wykonanie stanu surowego zamknietego obiektów przewidzianych do realizacji na podstawie pozwolenienia na budowę.W przeciwnym razie zapłaci gm. Maszewo karę umowną w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) bez względu na to czy gm. Maszewo poniesie z tego tytułu szkodę
i w jakiej wysokości, i podda się obowiązkowi jej zapłaty zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. Nadto ww. warunek zostanie wpisany do hipoteki zakupionej działki. Ww. termin może być przedłużony jeżeli nie mógł być dotrzymany z przyczyn niezależnych od nabywcy działki.Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.


Wylicytowana kwota w przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT tj. 23%.


Krótki opis: teren płaski nasłoneczniony. Sąsiedztwo działek stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowa gospodarcza i tereny rolnicze. Media: prąd, woda, gaz, kanalizacja w sąsiedztwie. Dojazd do drogi publocznej poprzez działkę Nr 173.Działki porośnięte roślinnością ruderalną oraz drzewami samosiewami . W ziemi mogą znajdować się również pozostałości fundamentów po byłych zabudowaniach, których usunięcie leży w gestii kupującego daną nieruchomość.Wskazania granic geodezyjnych nabywanej nieruchomości dokona nabywca w dogodnym
dla siebie terminie na własny koszt. Sprzedawca okazuje jedynie, położenie nieruchomości bez udziału geodety w terenie i bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.


Zgodnie ze „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo” uchwalonego przez Radę Gminy Maszewo uchwałą Nr III/14/02 z 30 grudnia 2002r.
ze zm. teren, na którym ulokowane są przedmiotowe nieruchomość oznaczony jest, jako: bagna, torfowiska, łąki podmokłe, sugerowane (preferowane) obszary zabudowy.


Gmina Maszewo na datę wyceny nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powołując się na z art.154 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 20 20 r. poz. 65 ze zm. ): „w przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.


Uwaga: nabywca/y zakupionej działki na koszt własny dokona przyłączenia jej do istniejącej infrastruktury technicznej usytuowanej w okolicy za zgodą gestorów sieci, a także zobowiązany jest do poniesienia nakładów finansowych na sporządzenie stosownej dokumentacji prawno-projektowej w tym celu. Natomiast w przypadku braku infrastruktury np. mediów nabywca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów celem jej powstania i przyłączenia.W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych, przedmiotu/ów, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest zabytkiem, nabywca jest zobowiązany zabezpieczyć go wrazz miejscem znaleziska i niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, a jeżeli nie jest to możliwe Burmistrza Maszewa.Kupujący zobowiązany jest do wpłaty odpowiedniej kwoty tytułem zakupu na konto Gminy Maszewo z wyprzedzeniem, aby do dnia podpisania aktu notarialnego wymagane środki finansowe odnotowane zostały na rachunku Gminy Maszewo.


Termin zawarcia umowy kupna-sprzedaży zostanie uzgodniony z nabywcą w dniu
po przeprowadzonym przetargu, bądź w ciągu 21 dni od daty jego przeprowadzenia.

Dodatkowych informacji na temat ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Maszewie (pok. Nr 7) w godzinach urzędowania lub telefonicznie: 91/ 402-33-92.

Burmistrz Maszewa - z uzasadnionych przyczyn - zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Maszewo, dnia; 21 września 2020 r.
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Kontakt

Osoba kontaktowa:

    Inne w tej kategorii

  121 500,00 złDziałka Budowlana Prószków Chrząszczyce

  90,00 zł/m2
  • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
  • miejscowość: Prószków
  • powierzchnia: 1350 m2
  2 zdjęć mapa zobacz 2019-08-07

  69 000,00 złDziałka Budowlana Turawa Kadłub Turawski

  30,08 zł/m2
  • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
  • miejscowość: Turawa
  • powierzchnia: 2294 m2
  0 zdjęć mapa zobacz 2019-10-31

  200 000,00 złDziałka Budowlana Aleksandrów Łódzki Krzywiec

  74,07 zł/m2
  • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
  • miejscowość: Aleksandrów Łódzki
  • powierzchnia: 2700 m2
  6 zdjęć mapa zobacz 2020-03-24

  200 000,00 złDziałka Budowlana Aleksandrów Łódzki Krzywiec

  74,07 zł/m2
  • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
  • miejscowość: Aleksandrów Łódzki
  • powierzchnia: 2700 m2
  6 zdjęć mapa zobacz 2020-03-24
   

    Ostatnio dodane

  995 000,00 złBiurowiec Wodzierady Dobków

  1 243,75 zł/m2
  • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
  • miejscowość: Wodzierady
  • powierzchnia: 800 m2
  • rok budowy: 1995
  12 zdjęć mapa zobacz 2020-10-19

  220 000,00 złDziałka Budowlana Aleksandrów Łódzki Krzywiec

  34,03 zł/m2
  • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
  • miejscowość: Aleksandrów Łódzki
  • powierzchnia: 6465 m2
  2 zdjęć mapa zobacz 2020-10-19

  450 000,00 złMieszkanie Łódź Widzew

  6 818,18 zł/m2
  • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
  • miejscowość: Łódź
  • ilość pokoi: 3
  • powierzchnia: 66 m2
  • rok budowy: 1999
  15 zdjęć mapa zobacz 2020-10-19

  Szybki kontakt ze sprzedającym


  tel.: