Działka Budowlana Pasym Tylkowo - 15 500,00

Typ ogloszenia: działka budowlana
Rodzaj ogloszenia: sprzedaż
Rynek: wtórny
Adres: Pasym, Tylkowo
Powierzchnia:800,00 m2
Dodano:2020-10-16

Opis


Pasym, dnia 22.09.2020 r.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tylkowie, stanowiącej drogę wewnętrzną, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu geodezyjnego Tylkowo jako działka nr:

- nr 33 o powierzchni 800 m 2.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 500 ,00 zł.Sprzedaż działki zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt. 33 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j . Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).Sąd Rejonowy w Szczytnie dla ww. działki prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1S/00029451/1 Działka położona w granicach rozproszonej zabudowy m. Tylkowo, stanowi drogę wewnętrzną. W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako dr - drogi. Obecnie dla terenu, na którym położona jest ww. działka brak jest miejscowego planu zagospodarowania

Nieruchomość będące przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie przy podpisaniu aktu notarialnego zakupu działki do ustanowienia służebności gruntowej polegającej na wykonaniu prawa przejścia i przejazdu przez działkę numer 33, obr. geod. Tylkowo na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 31 o pow. 0,36 ha, położonej w obr. geod. Tylkowo, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla tej działki. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.09.2020 r.Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się dnia 04.11.2020 r. w pokoju nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Pasym o godz. 9:00.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 28.10.2020 r. z oznaczeniem numeru działki. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 28.10.2020 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:dowód wniesienia wadium,


oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości przedmiotu przetargu i niewniesieniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,


oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń


w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo,


w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu, sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem ) i dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot a w przypadku pełnomocników - dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,


w przypadku wspólników spółki cywilnej - dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej, a w przypadku pełnomocników - dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,


w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy prze drugiego małżonka. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.Wzory ww. oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pok. 14 w godzinach pracy Urzędu, na stronie BIP Urzędu oraz poniżej ogłoszenia o przetargu.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Cena osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium, płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pasym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34.Działka do sprzedaży oznaczone są krzyżykiemBurmistrz Miasta Pasym

/-/ Cezary Łachmański

… ..........................., dnia......................................

......................................................................................

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

.....................................................................................

ZAMIESZKAŁY (-A)

......................................................................................

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ

......................................................................................

NUMER PESELOŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr………..………., obr. geod………………………………, gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………..

podpis


…..........................., dnia............................................................................................................................

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

.....................................................................................

ZAMIESZKAŁY (-A)

......................................................................................

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ

......................................................................................

NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami przetargu ogłoszonego na dzień …..................... przez Burmistrza Miasta Pasym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ……………………………., obr. geod……………………………., gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………..

podpis


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Kontakt

Osoba kontaktowa:

    Inne w tej kategorii

  33 000,00 złDziałka Budowlana

  32,13 zł/m2
  • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
  • miejscowość:
  • powierzchnia: 1027 m2
  2 zdjęć mapa zobacz 2019-04-01

  98 000,00 złDziałka Budowlana Kluki Podwódka

  37,69 zł/m2
  • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
  • miejscowość: Kluki
  • powierzchnia: 2600 m2
  7 zdjęć mapa zobacz 2019-04-01

  70 000,00 złDziałka Budowlana Bełchatów Osina

  35,00 zł/m2
  • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
  • miejscowość: Bełchatów
  • powierzchnia: 2000 m2
  2 zdjęć mapa zobacz 2019-04-01

  70 000,00 złDziałka Budowlana Bełchatów Osina

  35,00 zł/m2
  • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
  • miejscowość: Bełchatów
  • powierzchnia: 2000 m2
  2 zdjęć mapa zobacz 2019-04-01
   

    Ostatnio dodane

  18 861,00 złDziałka Budowlana Margonin Sypniewo

  3,50 zł/m2
  • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
  • miejscowość: Margonin
  • powierzchnia: 5389 m2
  3 zdjęć mapa zobacz 2020-10-28

  470 923,00 złLokal Wrocław Fabryczna

  7 358,17 zł/m2
  • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
  • miejscowość: Wrocław
  • ilość pokoi: 2
  • powierzchnia: 64 m2
  8 zdjęć mapa zobacz 2020-10-27

  179 000,00 złMieszkanie Łódź Górna

  6 172,41 zł/m2
  • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
  • miejscowość: Łódź
  • ilość pokoi: 1
  • powierzchnia: 29 m2
  7 zdjęć mapa zobacz 2020-10-27

  Szybki kontakt ze sprzedającym


  tel.: