Działka Budowlana Szklarska Poręba - 6 000,00

Typ ogloszenia: działka budowlana
Rodzaj ogloszenia: wynajem
Rynek: wtórny
Adres: Szklarska Poręba
Powierzchnia:426,00 m2
Dodano:2022-05-13

Opis
BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. TurystycznejPrzedmiot dzierżawy, jego przeznaczenie, sposób i termin zagospodarowania :przedmiot dzierżawy: część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 557 obr. 0006 o powierzchni 426 m²


przeznaczenie nieruchomości: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. „Nowego Centrum” (uchwała nr XIX/184/19 z dnia 28 listopada 2019 r.) działka oznaczona jest symbolem MP.10-tereny zabudowy pensjonatowej, z przeznaczeniem uzupełniającym: tereny zabudowy usługowej, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne i parkingi


sposób zagospodarowania nieruchomości : usługi


termin zagospodarowania nieruchomości : brak określenia
Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 6.000,- zł netto . Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.


Dzierżawca nie może potrącać z czynszu żadnych należności z tytułu roszczeń przysługujących mu względem Gminy Szklarska Poręba. Dzierżawca wyraża zgodę na zaliczenie dokonywanych wpłat z tytułu czynszu przede wszystkim na zaległe należności uboczne wynikające z umowy. Czynsz dzierżawny nie obejmuje opłat w związku z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy oraz utrzymania czystości na nieruchomości i wokół niej. Wszelkie nakłady na przedmiot umowy mogą być dokonywane za zgodą Wydzierżawiającego, na koszt Dzierżawcy. Wyłącza się uprawnienie Dzierżawcy do zwrotu nakładów poniesionych na przedmiot umowy. Dzierżawca zobowiązany jest wpłacić Wydzierżawiającemu kaucję w wysokości jednokrotności czynszu, w dniu podpisania umowy. Kaucja ma stanowić zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, w szczególności terminowego uiszczania czynszu dzierżawnego.


Oprócz czynszu dzierżawnego i opłat, o których mowa w pkt. III Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną nieruchomością oraz utrzymania jej oraz otoczenia w należytym stanie. Dzierżawca zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości według aktualnie obowiązujących stawek, po uprzednim zgłoszeniu obowiązku podatkowego w Referacie Budżetu i Finansów Miasta.


Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, na piśmie z podaniem przyczyn wypowiedzenia.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką (w złotych) wadium w wysokości 3.000,- złotych na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w Santander Bank Polska S.A. Placówka Partnerska nr 1 w Szklarskiej Porębie nr konta: 03109019840000000100810039 w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r . Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet wpłaty kaucji.


Pisemne oferty zawierające:imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;


datę sporządzenia oferty,


oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, projektem umowy dzierżawy nieruchomości, stanem technicznym przedmiotu dzierżawy oraz , że przyjmuje w/wym. bez zastrzeżeń,


oferowany miesięczny czynsz dzierżawny netto (wyższy od minimalnego określonego w punkcie II niniejszego ogłoszenia),


oferowany sposób zagospodarowania nieruchomości, ze wskazaniem rodzaju zamierzonej działalności gospodarczej i z koncepcją zagospodarowania nieruchomości,


nr konta, na które należy zwrócić wadium w przypadku niewygrania przetargu,


dowód wpłacenia wadium,


podpis oferenta / osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta

należy składać w zaklejonych kopertach z napisem : „Dzierżawa nieruchomości przy ul. Turystycznej. Nie otwierać przed 13 czerwca 2022 r.” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2, pokój nr 3 do dnia 10 czerwca 2022 r. do godz. 15 00Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane według następujących kryteriów:

oferowany czynsz dzierżawny - 60%


sposób zagospodarowania nieruchomości - 40%

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli, nie odpowiadają warunkom przetargu, zostały złożone po wyznaczonym terminie, nie zawierają danych wymienionych w punkcie VII niniejszego ogłoszenia lub dane te są niekompletne albo są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.


Zawarcie umowy w ciągu do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. O miejscu i terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zostanie zawiadomiony pisemnie. Przed podpisaniem umowy wygrywający przetarg przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru


Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny oraz zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty spośród złożonych ofert.Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 13 czerwca 2022 r. o godz. 12 00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, 11 maja 2022 r.


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Kontakt

Osoba kontaktowa:

Ogłaszający

  Inne w tej kategorii

160 000,00 złDziałka Budowlana Łowicz Popów

10,06 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Łowicz
 • powierzchnia: 15900 m2
1 zdjęć mapa zobacz 2020-03-15

51 972,00 złDziałka Budowlana Nowa Krosnowa Nowa Krosnowa

12,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Nowa Krosnowa
 • powierzchnia: 4331 m2
4 zdjęć mapa zobacz 2020-03-15

129 000,00 złDziałka Budowlana Aleksandrów Łódzki Rąbień

84,98 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Aleksandrów Łódzki
 • powierzchnia: 1518 m2
5 zdjęć mapa zobacz 2020-03-15

129 000,00 złDziałka Budowlana Aleksandrów Łódzki Rąbień

84,98 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Aleksandrów Łódzki
 • powierzchnia: 1518 m2
5 zdjęć mapa zobacz 2020-03-15
 

  Ostatnio dodane

1 150 000,00 złDom Lublin Sławin

7 278,48 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Lublin
 • ilość pokoi: 5
 • powierzchnia: 158 m2
 • rok budowy: 2012
22 zdjęć mapa zobacz 2022-05-19

12 050,00 złLokal Wrocław Krzyki

50,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: wynajem
 • miejscowość: Wrocław
 • powierzchnia: 241 m2
2 zdjęć mapa zobacz 2022-05-18

26 040,00 złLokal Wrocław Krzyki

60,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: wynajem
 • miejscowość: Wrocław
 • powierzchnia: 434 m2
11 zdjęć mapa zobacz 2022-05-18

Szybki kontakt ze sprzedającym

Izabela Kulesza
tel.: 583047709