Działka Budowlana Szklarska Poręba - 800 000,00

Typ ogloszenia: działka budowlana
Rodzaj ogloszenia: sprzedaż
Rynek: wtórny
Adres: Szklarska Poręba
Powierzchnia:3 239,00 m2
Dodano:2022-06-29

Opis


Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczonydrugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w pośredniej części Szklarskiej Poręby przy
ul. Sudeckiej w granicach działki gruntu nr 373/1 obr. 0001 o powierzchni 3239 m 2 . Nieruchomość o nieregularnym kształcie, niezagospodarowana, zadrzewiona i zakrzaczona, położona w bardzo dobrym sąsiedztwie, na południowo-zachodnim skłonie, z widokiem na Karkonosze. Działka z dobrym dojazdem, w zasięgu: energii elektrycznej, wody, kanalizacji i telefonu oraz z przebiegiem sieci kanalizacyjnej i przy granicy napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia ze słupem (do przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami bran ż owymi i wła ś cicielami sieci). W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: PsV (pastwiska). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych gminnych nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00092510/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23.05.2022 r.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie Białej Doliny w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LXII/673/18 z dnia 28 września 2018 r.). Działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem MN,MP.25 z przeznaczeniem podstawowym:tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,


tereny zabudowy pensjonatowej,oraz z przeznaczeniem uzupełniającym:tereny zabudowy usługowej,


infrastruktura techniczna,


drogi wewnętrzne i parkingi,


wody powierzchniowe śródlądowe - cieki i zbiorniki wodne.Obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10% powierzchni terenu. Linie rozgraniczające tereny o różnych przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu.

Termin zagospodarowania: brak określenia.

Cena wywoławcza nieruchomości: 800.000,- zł

Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.

Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Ogólne warunki przetargu:Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadium na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03 1090 1984 0000 0001 0081 0039 w terminie do dnia 02.09.2022 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłatę należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości podlegającej zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt IV niniejszego ogłoszenia Burmistrz Szklarskiej Poręby może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:- dokument to ż samo ś ci,

- dowód wniesienia wadium,

- w przypadku osób fizycznych zamierzaj ą cych naby ć nieruchomo ść w zwi ą zku z prowadzon ą działalno ś ci ą gospodarcz ą - aktualne za ś wiadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno ś ci Gospodarczej RP,

- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadaj ą cych osobowo ś ci prawnej a podlegaj ą cych rejestracji - aktualny odpis z Krajowego Rejestru S ą dowego b ą d ź aktualną informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru S ą dowego oraz wła ś ciwe pełnomocnictwa osób reprezentuj ą cych podmiot,

- notarialne pełnomocnictwo w przypadku występowania w przetargu przez pełnomocnika,

- oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pisemną zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem tego małżonka, poświadczonym przez notariusza (lub pracownika właściwego urzędu).Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


Korzystanie z wszelkich urz ą dze ń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obci ąż a całkowicie nabywc ę nieruchomo ś ci. Istniej ą ce na nieruchomo ś ci urz ą dzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mog ą by ć wykorzystywane przez nabywc ę tylko i wył ą cznie na warunkach okre ś lonych przez dysponenta tych urz ą dze ń . W przypadku, gdy przebiegaj ą ce sieci i urz ą dzenia wyst ę puj ą ce na nieruchomo ś ci koliduj ą z realizacj ą zamierzonej inwestycji nabywca zobowi ą zany jest do ich przeło ż enia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami bran ż owymi i wła ś cicielami sieci.


Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze z dnia 26 lutego 1980 r., nr A/1815/611/3 miasto Szklarska Poręba zostało wpisane do rejestrów zabytków jako obszar urbanistyczny.


Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.


Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.


Koszty aktu notarialnego, opłatę sądową i wznowienia granic przedmiotowej nieruchomości ponosi nabywca.


Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.


Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 września 2022 r. o godz. 13 00 w sali

nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.plSzklarska Poręba, dnia 28 czerwca 2022 r.


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Kontakt

Osoba kontaktowa:

Ogłaszający

  Inne w tej kategorii

149 800,00 złDziałka Budowlana Brzeziny

50,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Brzeziny
 • powierzchnia: 2996 m2
3 zdjęć mapa zobacz 2020-03-15

320 000,00 złDziałka Budowlana Łowicz

59,60 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Łowicz
 • powierzchnia: 5369 m2
3 zdjęć mapa zobacz 2020-03-15

400 000,00 złDziałka Budowlana Łowicz Wygoda

20,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Łowicz
 • powierzchnia: 20000 m2
5 zdjęć mapa zobacz 2020-03-15

400 000,00 złDziałka Budowlana Łowicz Wygoda

20,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Łowicz
 • powierzchnia: 20000 m2
5 zdjęć mapa zobacz 2020-03-15
 

  Ostatnio dodane

499 000,00 złMieszkanie Lublin LSM

8 754,39 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Lublin
 • ilość pokoi: 3
 • powierzchnia: 57 m2
26 zdjęć mapa zobacz 2022-08-20

470 000,00 złMieszkanie Łódź Górna

8 245,61 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Łódź
 • ilość pokoi: 3
 • powierzchnia: 57 m2
 • rok budowy: 1994
11 zdjęć mapa zobacz 2022-08-19

3 400,00 złMieszkanie Warszawa Białołęka

73,91 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: wynajem
 • miejscowość: Warszawa
 • ilość pokoi: 3
 • powierzchnia: 46 m2
 • rok budowy: 2018
17 zdjęć mapa zobacz 2022-08-19

Szybki kontakt ze sprzedającym

Izabela Kulesza
tel.: 583047709