Biurowiec Karpacz - 2 500 000,00

Typ ogloszenia: biurowiec
Rodzaj ogloszenia: sprzedaż
Rynek: wtórny
Adres: Karpacz
Powierzchnia:597,00 m2
Dodano:2022-12-02

Opis


Starosta Karkonoski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Karpaczu przy ul. Skalnej nr 45, obręb 0003.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Karpaczu przy ul. Skalnej nr 45, w granicach działek
nr 78 o pow. 0,0543 ha i nr 79 o pow. 0,0538 ha. Nieruchomość zabudowana byłym budynkiem szkolnego schroniska młodzieżowego „Liczyrzepa”. Budynek wolnostojący, o czterech kondygnacjach, bez podpiwniczenia i bez poddasza. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, siłową, wodę, kanalizację i gaz. Ogrzewanie z własnej kotłowni gazowej, ciepła woda z elektrycznych ogrzewaczy wody przepływowej. Teren przed budynkiem z elementami zieleni oraz dojazdem utwardzonym betonowymi płytami. Zaplecze budynku o nawierzchni utwardzonej żwirem i tłuczniem. Działka ogrodzona płotem z elementów drewnianych na kamienno-betonowym cokole. Część ogrodzenia od strony ulicy Skalnej znajduje się w granicach działki nr 424/4, stanowiącej własność gminy (powierzchnia zajętego gruntu to ok. 33 m 2 ).

Dane techniczne budynku:powierzchni użytkowa - 597,31 m 2


powierzchnia zabudowy - 314,00 m 2Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Karpacza zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/132/2003 z dnia 11.12.2003 r. Rady Miejskiej w Karpaczu, dla jednostki F - Osiedle Skalne, nieruchomość oznaczona jest symbolem MU1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki.

W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta Kw. nr JG1J/00021275/9 bez długów i ciężarów.

Cena wywoławcza -2.500.000,00 zł. Wadium - 125.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 lutego 2023 r. o godz. 10 00 .

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. na konto nr 85 1020 5226 0000 6002 0681 3671 PKO Bank Polski S.A.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz z aktualnym sposobem jej zagospodarowania, parametrami oraz możliwością wykorzystania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Znaki graniczne działki nie będą geodezyjnie wznawiane, bądź granice ustalane. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie poinformowany w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoby, o których mowa w art. 2 w związku z art. 14 ust 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418 ze zm./ zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią w terminie do dnia 30.01.2023 r. kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20 % wartości tych nieruchomości.

Oryginał w/w dokumentów należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących, a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie).

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.

Za aktualny odpis uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

Przetargi organizowane przez Starostę Karkonoskiego dostępne są w internecie pod adresem www.powiatkarkonoski. eu pod hasłem: przetargi.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.

Zarząd Powiatu Karkonoskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15, pokój nr 203 lub telefonicznie (75) 64 73 222, 228.
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Kontakt

Osoba kontaktowa:

Ogłaszający

  Inne w tej kategorii

5 394,00 złLokal Kraków Podgórze

58,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: wynajem
 • miejscowość: Kraków
 • powierzchnia: 93 m2
 • rok budowy: 2016
6 zdjęć mapa zobacz 2020-03-08

132 000,00 złDziałka Budowlana Nowe Wągry Nowe Wągry

30,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Nowe Wągry
 • powierzchnia: 4400 m2
8 zdjęć mapa zobacz 2020-03-09

4 900,00 złLokal Kraków Podgórze

49,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: wynajem
 • miejscowość: Kraków
 • powierzchnia: 100 m2
 • rok budowy: 1991
6 zdjęć mapa zobacz 2020-03-09

4 900,00 złLokal Kraków Podgórze

49,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: wynajem
 • miejscowość: Kraków
 • powierzchnia: 100 m2
 • rok budowy: 1991
6 zdjęć mapa zobacz 2020-03-09
 

  Ostatnio dodane

24 505,00 złLokal Wrocław Fabryczna

65,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: wynajem
 • miejscowość: Wrocław
 • powierzchnia: 377 m2
 • rok budowy: 2018
6 zdjęć mapa zobacz 2022-12-02

2 500 000,00 złBiurowiec Pełczyce

210,17 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Pełczyce
 • powierzchnia: 11895 m2
1 zdjęć mapa zobacz 2022-12-02

350 000,00 złMieszkanie Katowice

6 250,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Katowice
 • ilość pokoi: 3
 • powierzchnia: 56 m2
18 zdjęć mapa zobacz 2022-12-02

Szybki kontakt ze sprzedającym

Izabela Kulesza
tel.: 583047709