Działka Budowlana Pasym - 43 400,00

Typ ogloszenia: działka budowlana
Rodzaj ogloszenia: sprzedaż
Rynek: wtórny
Adres: Pasym
Powierzchnia:1 142,00 m2
Dodano:2020-10-16

Opis


Pasym, dnia 22.09.2020 r.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

ogłasza III nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Pasymiu przy ul. Cichej i ul. Spokojnej, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 1 miasta Pasym jako działki:- nr 271/27 o pow. 1142 m 2 - cena wywoławcza wynosi 43 400,00 zł,

- nr 271/33 o pow. 986 m 2 - cena wywoławcza wynosi 37 500,00 zł,

- nr 271/36 o pow. 951 m 2 - cena wywoławcza wynosi 36 200,00 zł,

- nr 271/37 o pow. 951 m 2 - cena wywoławcza wynosi 36 200,00 zł,Sprzedaż działek jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23 %. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.Dla nieruchomości urządzona jest w Sądzie Rejonowym w Szczytnie księga wieczysta KW Nr OL1S/00059365/0. Działki położone są w odległości około 1,2 km od centrum miasta w osiedlu projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Dojazd do centrum dogodny jedną z głównych ulic miasta. W zasięgu sieć wodno-kanalizacyjna i energetyczna. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. poz. 2565, przedmiotowe działki oznaczone są symbolem C40MN oraz C53MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Nieruchomości obciążone są służebnością przesyłu polegającą na udostępnieniu nieruchomości w celu budowy urządzeń elektroenergetycznych w postaci złączy kablowo-pomiarowych włącznie z kablem NN na rzecz ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU .

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 21.07.2020 r. Drugi przetarg odbył się w dniu 09.09.2020 r.Przetargi na sprzedaż ww. działek odbędą się dnia 30.10.2020 r. w pokoju nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Pasym wg. kolejności w ogłoszeniu począwszy od g odz. 12 00 .W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 23.10.2020 r. z oznaczeniem numeru działki. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 23.10.2020 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:dowód wniesienia wadium,


oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości przedmiotu przetargu i nieniesieniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,


oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń


w przypadku osób fizycznych - dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo,


w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu , sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem ) i dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot a w przypadku pełnomocników - dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,


w przypadku wspólników spółki cywilnej - dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej, a w przypadku pełnomocników - dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,


w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy prze drugiego małżonka. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.Wzory ww. oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pok. 14 w godzinach pracy Urzędu oraz poniżej ogłoszenia o przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Cena osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium, płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pasym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34.Działki do sprzedaży oznaczone są krzyżykiemBurmistrz Miasta Pasym

/-/ Cezary Łachmański… ..........................., dnia......................................

......................................................................................

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

.....................................................................................

ZAMIESZKAŁY (-A)

......................................................................................

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ

......................................................................................

NUMER PESELOŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr………..………., obr. geod………………………………, gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………..

podpis


…..........................., dnia............................................................................................................................

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

.....................................................................................

ZAMIESZKAŁY (-A)

......................................................................................

LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ

......................................................................................

NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami przetargu ogłoszonego na dzień …..................... przez Burmistrza Miasta Pasym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ……………………………., obr. geod……………………………., gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………..

podpis
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Kontakt

Osoba kontaktowa:

    Inne w tej kategorii

  115 000,00 złDziałka Budowlana Swędów Swędów

  64,61 zł/m2
  • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
  • miejscowość: Swędów
  • powierzchnia: 1780 m2
  5 zdjęć mapa zobacz 2020-10-26

  270 000,00 złDziałka Budowlana Brzeziny Tworzyjanki

  64,29 zł/m2
  • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
  • miejscowość: Brzeziny
  • powierzchnia: 4200 m2
  3 zdjęć mapa zobacz 2020-10-26

  200 000,00 złDziałka Budowlana Pieńki Henrykowskie Syberia

  40,00 zł/m2
  • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
  • miejscowość: Pieńki Henrykowskie
  • powierzchnia: 5000 m2
  3 zdjęć mapa zobacz 2020-10-26

  200 000,00 złDziałka Budowlana Pieńki Henrykowskie Syberia

  40,00 zł/m2
  • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
  • miejscowość: Pieńki Henrykowskie
  • powierzchnia: 5000 m2
  3 zdjęć mapa zobacz 2020-10-26
   

    Ostatnio dodane

  1 150 000,00 złDom Wrocław Krzyki

  6 388,89 zł/m2
  • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
  • miejscowość: Wrocław
  • ilość pokoi: 5
  • powierzchnia: 180 m2
  • rok budowy: 1970
  2 zdjęć mapa zobacz 2020-10-28

  8 000 000,00 złDom Wrocław Krzyki

  14 545,45 zł/m2
  • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
  • miejscowość: Wrocław
  • ilość pokoi: 12
  • powierzchnia: 550 m2
  • rok budowy: 1930
  25 zdjęć mapa zobacz 2020-10-28

  18 861,00 złDziałka Budowlana Margonin Sypniewo

  3,50 zł/m2
  • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
  • miejscowość: Margonin
  • powierzchnia: 5389 m2
  3 zdjęć mapa zobacz 2020-10-28

  Szybki kontakt ze sprzedającym


  tel.: