Biurowiec Kartuzy Burchardztwo - 126 968,00

Typ ogloszenia: biurowiec
Rodzaj ogloszenia: sprzedaż
Rynek: wtórny
Adres: Kartuzy, Burchardztwo
Powierzchnia:211,00 m2
Dodano:2021-09-14

Opis
Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej rękinieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sadem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy sygn.akt.VI GUP 80/18 , obejmującego likwidację majątku dłużnika

Syndyk masy upadłości „HEFREN” Sp.zo.o. w upadłości z siedzibą w Kartuzach -Burchardztwie zaprasza do składnia ofert w konkursie na sprzedaż z wolnej ręku w trybie konkursu ofert na zbycie :1/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/7 , położonej w obrębie Burchardztwo nr 176 i 176 C, w mieście Kartuzy , o powierzchni 3 923 m2 przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r wraz z prawem odrębnej własności budynku magazynowego o powierzchni zabudowy 211 m2, budynku gospodarczego nr 1 o powierzchni 22 m2 oraz budynku gospodarczego nr 2 o powierzchni 96 m2, o funkcji magazynowo-usługowej z częścią biurowo-socjalną, dla którego to prawa prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Kartuzach Wydział V Gospodarczy w Kartuzach księga wieczysta KG1R/00032128/9 wraz z udziałem wynoszącym 1/5 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 326/12 położonej w obrębie Burchardztwo nr 176 i 176 C, w mieście Kartuzy , o powierzchni 1337 m2, stanowiącej drogę, przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r za cenę nie niższą niż 126.968,00 zł dla działki 326/7 oraz 5.615,40 zł za 1/5 udziału w działce numer 326/12

2/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/8 , położonej w obrębie Burchardztwo nr 176 i 176 C, w mieście Kartuzy , o powierzchni 1 245 m2 przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r wraz z prawem odrębnej własności budynku magazynowym-biurowym z częścią socjalną o powierzchni zabudowy 548 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/5 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 326/12 położonej w obrębie Burchardztwo nr 176 i 176 C, w mieście Kartuzy , o powierzchni 1337 m2, stanowiącej drogę, przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r za cenę nie niższą niż 254,763,00 zł dla działki 326/8 oraz 5.615,40 zł za 1/5 udziału w działce numer 326/123/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/9 , położonej w obrębie Burchardztwo nr 176 i 176 C, w mieście Kartuzy , o powierzchni 1 132 m2 przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r wraz z prawem odrębnej własności budynku magazynowym-biurowym z częścią socjalną o powierzchni zabudowy 202 m2 oraz budynku magazynowym-biurowym z częścią socjalną o powierzchni zabudowy 135 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/5 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 326/12 położonej w obrębie Burchardztwo nr 176 i 176 C, w mieście Kartuzy , o powierzchni 1337 m2, stanowiącej drogę przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r za cenę nie niższa niż 135.695,00 zł za działkę 326/9 oraz 5.615,40 zł za 1/5 udziału w działce numer 326/124/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/10 , położonej w obrębie Burchardztwo nr 176 i 176 C, w mieście Kartuzy , o powierzchni 4 800 m2 przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r wraz z prawem odrębnej własności budynku wartsztatowego z częścią biurowo- socjalną o powierzchni zabudowy 1397 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/5 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 326/12 położonej w obrębie Burchardztwo nr 176 i 176 C, w mieście Kartuzy , o powierzchni 1337 m2, stanowiącej drogę , przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r za cenę nie nisza niż 594.368,00 zł dla działki 326/10 oraz 5.615,40 zł za 1/5 udziału w działce numer 326/125/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/11 , położonej w obrębie Burchardztwo nr 176 i 176 C, w mieście Kartuzy , o powierzchni 2 445 m2 przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r wraz z prawem odrębnej własności budynku magazynowym-biurowym z częścią socjalną o powierzchni zabudowy 1726 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/5 w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 326/12 położonej w obrębie Burchardztwo nr 176 i 176 C, w mieście Kartuzy , o powierzchni 1337 m2, stanowiącej drogę przysługującego do dnia 05 grudnia 2030r za cene nie niższą niż 676.820,00 zł dla dziali 326/11 oraz 5.615,40 zł za 1/5 udziału w działce numer 326/12.Dla powyżej opisanych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze GD1R/00032128/9.

Organizatorem konkursu ofert jest syndyk masy upadłości HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-BurchardztwiePodstawą sprzedaży jest postanowienie Sędziego-komisarza z dnia 18 sierpnia 2021r. wydane w sprawie sygn.akt.VI GUp 80/18 oraz postanowienia regulaminu sprzedaży.Do konkursu ofert mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które wpłaciły wadium, z wyłączeniem osób wskazanych szczegółowo w regulaminie sprzedażyOferty należy składać do dnia 27 września 2021 r. roku osobiście lub za pośrednictwem poczty ( liczy się data wpływu do biura syndyka ) z podaniem sygn.akt.VI GUp 80/18 na adres biura syndyka : Brygida Wasilewska ul.Stanislawa Lema 10/57 , 80-126 GdańskOferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości”.Dopuszcza się złożenie jednej oferty na poszczególny składnik masy upadłości przez jednego oferenta, przy czym w przypadku złożenia łącznej oferty na zakup kilku składników masy w ofercie winna być wymieniona proponowana cena nabycia na każdy ze składników osobno.W związku z koniecznością zapewnienia dostępu do drogi publicznej oferty dotyczące działek o numerach 326/7 326/8, 326/9 , 326/10 oraz 326/11 muszą również zawierać ofertę nabycia 1/5 udziału w prawie wieczystego użytkowania drogi , którą stanowi działka nr 326/12. Nie dopuszcza się składania oferty dotyczącej nabycia samej drogi przez jednego oferenta jak również więcej niż 1 udziału w drodze.W przypadku przesłania oferty pocztą liczy się dzień wpływu do biura syndyka lub złożenia awiza pocztowego , nie później jednak niż do dnia 27.09.2021r . Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie będą odrzucone.
Wadium na poczet ceny nabycia poszczególnych składników masy upadłości winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla potrzeb postępowania upadłościowego w BZ WBK numer rachunku : 44 1090 1098 0000 0001 3574 3008

Wadium na poczet zakupu poszczególnych składników masy upadłości wynosi odpowiednio :

a/ prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/7 wraz z zabudowaniami : 6.000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych )

b/ prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/8 wraz z zabudowaniami : 12.000,zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych),

c/ prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/9 wraz z zabudowaniami : 6.500,00 zł ( słownie: sześć tysięcy pięćset złotych)

d/ prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/10 wraz z zabudowaniami: 30.000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych ),

e/ prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/11 wraz z zabudowaniami : 33.000,00 zł ( słownie; trzydzieści trzy tysiące złotych)

f/ udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 326/12 - droga : 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych)

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 27 września 2021 r. pod rygorem odrzucenia oferty ( liczy się data zaksięgowania środków na rachunku) .Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu wadium na rachunek wskazany powyżej .Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dni a 28 września 2021 roku o godz.11.00 , w biurze syndyka ul. Stanisław Lema 10/57, 80-126 Gdańsk . Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności 2 osobowej komisji powołanej w celu rozpoznania ofert.Syndyk zastrzega sobie prawo:odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny;


unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny;


nie dokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyny;


odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży, po uprzednim uchyleniu przez Sędziego-Komisarza postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty ( o ile zostanie wydane lub wyrażeniu przez Sędziego-komisarza sprzeciwu wobec dokonanego wyboru)

Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży, w tym regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres b.wasilewska-syndyk@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 605 29 79 75.Przedmiot sprzedaży można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty z syndykiem pod numerem telefonu 605 29 79 75 w terminie 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Syndyka w terminie do 3 miesięcy od zawiadomienia Sędziego-komisarza o dokonanym przez syndyka wyborze. Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca. Jeżeli obowiązujące przepisy lub niniejszy regulamin przewidują prawo pierwokupu dla osoby trzeciej, Syndyk zawiera warunkową umowę sprzedaży.Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne.

Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy, w tym koszty wykreśleń wpisów w księgach wieczystych.

Nabywca nabywa nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń, nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej zgodnie z przepisami art.313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późniejszymi zmianami).W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe oraz przepisu kodeksu cywilnego.


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Kontakt

Osoba kontaktowa:

Ogłaszający

  Inne w tej kategorii

13 440,00 złLokal Kraków Czyżyny

42,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: wynajem
 • miejscowość: Kraków
 • powierzchnia: 320 m2
 • rok budowy: 2018
4 zdjęć mapa zobacz 2020-03-02

699 000,00 złDom Żórawina

4 992,86 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Żórawina
 • ilość pokoi: 4
 • powierzchnia: 140 m2
9 zdjęć mapa zobacz 2020-03-03

30 426,00 złHala Wielka Wieś Modlnica

16,90 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: wynajem
 • miejscowość: Wielka Wieś
 • powierzchnia: 1800 m2
 • rok budowy: 2014
0 zdjęć mapa zobacz 2020-03-03

30 426,00 złHala Wielka Wieś Modlnica

16,90 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: wynajem
 • miejscowość: Wielka Wieś
 • powierzchnia: 1800 m2
 • rok budowy: 2014
0 zdjęć mapa zobacz 2020-03-03
 

  Ostatnio dodane

1 500,00 złMieszkanie Puławy

35,71 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: wynajem
 • miejscowość: Puławy
 • ilość pokoi: 2
 • powierzchnia: 42 m2
 • rok budowy: 2021
6 zdjęć mapa zobacz 2021-09-27

395 274,00 złMieszkanie Wrocław Krzyki

8 783,87 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Wrocław
 • ilość pokoi: 2
 • powierzchnia: 45 m2
8 zdjęć mapa zobacz 2021-09-27

404 570,00 złMieszkanie Wrocław Krzyki

8 795,00 zł/m2
 • rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
 • miejscowość: Wrocław
 • ilość pokoi: 2
 • powierzchnia: 46 m2
8 zdjęć mapa zobacz 2021-09-27

Szybki kontakt ze sprzedającym

Izabela Kulesza
tel.: 583047709